روش انتخاب سختی گیر

 

 

روش انتخاب سخت گیری

با داشتن دبی نرمال ، ماکزیمم آب ورودی و ظرفیت سختی گیر، ازجدول زیر نوع سختی گیر تعیین میگردد.

 

 

محاسبه روش سخت گیری

ظرفیت سختی گیر = عدد ثابت15/45×(hr) سیکل شستشو ×سختی کل آب ×(m3/hr) دبی آب ورودی