پکیج تصفیه فاضلاب

 

مقدمه:


پکیجهای تصفیه فاضلاب شرکت بهینه سازان صنعت تصفیه به روش هوادهی ممتد و جهت تصفیه فاضلاب تا حد استاندارد بکار میرود و با استفاده از آنها امکان تصفیه کامل و اقتصادی پساب با تثبیت لجن و حذف بو عملی میگردد. این پکیج ها به صورت واحدهای قابل حمل و نقل طراحی و ساخته می شوند. کلیه سطوح در تماس با فاضلاب توسط سه لایه رنگ اپوکسی مخصوص پوشش داده می شوند. پکیج های پیش ساخته در کلیه کاربردهای فاضلاب انسانی و صنعتی قابل ساخت بوده و جهت نصب در مجتمع های مسکونی ، برج ها و کارخانجات توصیه می گردند.

 

فرایند تصفیه:

 

فاضلاب ابتدا از طریق شبکه جمع آوری به محل تصفیه خانه هدایت می شود. این فاضلاب پس از عبور از آشغالگیر و خردکن (در صورت نیاز)، وارد ایستگاه پمپاژ فاضلاب خام میگردد، سپس توسط پمپهای ممستغرق به تصفیه خانه منتقل می گردد و عملیات تصفیه روی آن انجام می گیرد. در بعضی موارد خاص تعبیه دانه گیر الزامی است.

 

تصفیه بیولوژیکی:

 

معمولا در سیستم های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ، هوادهی به دو روش سطحی و عمقی انجام میگردد ، بدین ترتیب اکسیژن هوا وارد فاضلاب شده و دراختیار باکتریهای هوازی جهت حذف مواد آلی قرار می گیرد. پس از گذشت زمان معین ، فاضلاب وارد مخزن ته نشینی شده و میکروارگانیسم های رشد یافته بصورت لجن فعال ته نشین میگردند.
لجن تولید شده جهت ذخیره به مخازن هاضم لجن فرستاده می شود و قسمتی از آن به مخزن هوادهی برگشت داده می شود. پساب تصفیه شده وارد مخزن کلرزنی شده و پس از ضد عفونی توسط کلر و یا اشعه ماورای بنفش جهت مصارف کشاورزی و یا تخلیه در چاه ها فرستاده می شود.

 

 

اجزای پکیج تصفیه فاضلاب

 

خرد کن
آشغالگیر دستی یا مکانیکی
دانه گیر
مخزن هوادهی
چربی گیر
مخزن ته نشینی
کلریناسیون
مخزن هاضم لجن
آبگیری لجن
حذف نیترات و فسفات وسایل اندازه گیری جریان ، فشارو PH
تجهیزات ثابت یا دستی جهت اندازه گیری BOD.COD.S.S و غیره